x
 
4.Dazhui(14DM)Feishu(13V)Geshu(17V)Moxibustion